Algemene voorwaarden

Algemene levering, verkoop en betaling voor de levering van software en hardware en de levering van diensten door C-Device in Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder handelsregister nummer 34.172.894.

Artikel 1 – Algemene bepalingen / toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij C-Device-goederen en / of -diensten of -werk met name met betrekking tot hardware en software tot stand komen, zelfs als de goederen en / of diensten niet (meer gedetailleerd) in deze termen zijn gedefinieerd. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op iedereen die we betrekken bij de uitvoering van een overeenkomst.
C-Device behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door schriftelijke kennisgeving aan de Klant.
De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, waarnaar op enigerlei wijze door de klant moet worden verwezen, zijn voor ons alleen bindend indien en wanneer wij daarmee uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Indien wij schriftelijk hebben ingestemd met de toepasselijkheid van één of meerdere afwijkende voorwaarden blijven, hoewel dit niet uitdrukkelijk is vermeld, deze voorwaarden onverminderd van kracht. In geval van tegenstrijdigheid tussen de twee voorwaarden prevaleren onze algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden zullen ook eerder zijn aangegaan en om te onderhandelen over overeenkomsten zijn van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen. Dergelijke afwijkingen Er kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot latere juridische relaties.

Artikel 2 – Prijs, kosten en betaling

Tenzij anders overeengekomen, zijn de vermelde prijzen:
op basis van de orderbevestiging voor de uitvoering van de toewijzing van relevante feiten;
exclusief BTW, andere belastingen, rechten en alle niet gespecificeerd op het bevel toepasselijke kosten, bijv. voor transport en verzekering.
Alle kosten die voortvloeien uit toevoegingen en / of wijzigingen van een contract door of namens de klant zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.
Alle facturen zullen worden betaald in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden of anderszins schriftelijk worden overeengekomen de betalingsvoorwaarden die door de Klant op de factuur zijn vermeld. Indien er geen specifieke voorwaarden zijn, betaalt de Klant binnen veertien dagen na factuurdatum.
Tenzij anders overeengekomen, mag de klant nooit enig recht op compensatie, korting, verrekening of opschorting gebruiken. Als we de klant een gedetailleerde lijst sturen met wat hij ons verschuldigd is en wat we hem verschuldigd zijn, fungeert de taak ook als een verklaring van afhandeling.
Indien de Opdrachtgever de bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente over het openstaande bedrag op grond van artikel 6: 119 en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke rente commerciële transacties) verschuldigd.
De opdrachtgever is ons alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd, indien hij verschuldigd bedrag ondanks aanmaning niet nakomt en wij de vordering aan een derde overdragen. De extra kosten worden berekend op basis van de incassotarieven die worden geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de claim wordt betwist en dat percentage onvoldoende is, in welk geval de kosten worden berekend op basis van een tarief per tijdseenheid, hetgeen ook wordt aanbevolen door het genoemde besluit, plus onze raadsman om vergoedingen te betalen aan derden. De juridische kosten zijn altijd gebaseerd op het laatste systeem aan de Klant zal worden belast met een minimumbedrag dat moet worden geregeld door de rechtbanken buiten de overeenkomst.
De prestaties van de klant of betalingen door derden worden de eerste afgetrokken kosten, vervolgens de verschuldigde rente en ten slotte de hoofdsom.

Artikel 3 – Aanbiedingen / offertes

Alle aanbiedingen / offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is vermeld. Wij hebben het recht om de aanvaarding van het aanbod door de Klant te ontvangen om het aanbod binnen drie dagen na aangetekend schrijven te herroepen. Het aanbod vervalt ten minste 14 dagen na de offertedatum, tenzij anders vermeld. De periode van 14 dagen is niet van toepassing als de leverancier gedurende deze periode de voorwaarden wijzigt en wij de klant van de wijziging op de hoogte brengen. Vanaf die datum, de oude offerte als geannuleerd en het nieuwe aanbod met inbegrip van verandering tussen de partijen toe te passen.
We hebben voorstellen opgesteld, de onderliggende analyse en informatie, blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze toestemming worden gereproduceerd, noch worden overgedragen aan derden, meegedeeld of ter inzage gegeven. Het recht om deze productieve analyse, informatie en citaat te maken, rust ook bij ons.
Afspraken met en betrokkenheid van onze medewerkers zijn onze enige bindend indien uitdrukkelijk bepaald in de inkooporder of anderszins schriftelijk bevestigd door ons.
Gegevens die door ons zijn verstrekt in de vorm van prijslijsten, tekeningen, afdrukken, brochures en andere documenten kunnen worden gewijzigd en zijn niet bindend tenzij dit schriftelijk met de klant is overeengekomen.

Artikel 4 – Overeenkomsten, wijzigingen

Een overeenkomst met een klant komt tot stand – met of zonder een offerte – wanneer het contract door ons schriftelijk is bevestigd of feitelijk effect op de overeenkomst is gegeven.
De Klant is gebonden door en vanaf de bepaling van het contract. We zijn bij en buiten de reikwijdte van artikel 4, lid 1 hierboven, akkoord met de betreffende opdracht.
Voor activiteiten waarvoor geen offerte of orderbevestiging naar hun aard en omvang wordt verzonden, dient de factuur ook als orderbevestiging, die ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Wij zijn gerechtigd om goederen af ​​te leveren die afwijken van hetgeen was overeengekomen, zoals gewijzigd, maar soortgelijke hardwarecomponenten / software, indien de wijzigingen betrekking hebben op de leveringsactiviteiten, verpakking of documentatie die vereist zijn om te voldoen aan wettelijke vereisten, correcte uitvoering van de overeenkomst of, indien de kleine wijzigingen van de zaak, wat een verbetering betekent. De klant is zich ervan bewust dat de hardware / software voortdurend technische wijzigingen ondergaat. Klant gaat ermee akkoord dat we bij aflevering in de standaardversie / -versie hebben geleverd.
Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de klant, waardoor hogere kosten worden gemaakt dan in de offerte zou kunnen worden opgenomen, zullen door de Klant extra in rekening worden gebracht. Omgekeerd, als veranderingen de voorsprong tot kosten verminderen, kunnen we concluderen dat deze veranderingen leiden tot betaling van een lager bedrag dan overeengekomen.
Door de klant, na het verstrekken van het contract nog steeds gewenste wijzigingen in de uitvoering ervan moeten ons onmiddellijk en schriftelijk door de klant worden gemeld. Bij mondelinge of telefonische bestellingen en / of bestellingen, het risico of niet (juiste) uitvoering van de wijzigingen namens de Klant.
Wijzigingen kunnen ertoe leiden dat de door ons overeengekomen levertijd wordt overschreden. Dan kan tegen ons geen hoger beroep worden gedaan.

Artikel 5 – Mislukken

Indien de klant op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van enige verplichting en surseance van betaling verkregen in geval van een (voorlopig) voorlopig surseance van betaling, faillissement, -angifte of beslag, faillissement, liquidatie of staking van (een deel van) de onderneming van de cliënt, wij, onverminderd de andere van onze rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, gemachtigd, zonder kennisgeving of rechterlijke tussenkomst, onverminderd andere rechten van ons krachtens enige overeenkomst met de opdrachtgever ook:
De uitvoering van een overeenkomst tot opschorting totdat de betaling voldoende is beveiligd en / of;
De onze om betalingen op te schorten en / of;
Elke overeenkomst om de Klant geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
In alle gevallen van Artikel 5 lid 1 hierboven hebben wij ook het recht om de geleverde goederen terug te nemen. De klant is verplicht de nodige maatregelen te treffen om ons in staat te stellen onze rechten op dit punt te verwezenlijken.

Artikel 6 – Beveiliging

Indien er een gegronde reden is om aan te nemen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, is de klant verplicht om ons op afroep voldoende zekerheid te stellen voor de volledige uitvoering van al zijn verplichtingen in verband met ons of zelfs geheel of gedeeltelijk uitvoering van overeenkomsten. in welke vorm dan ook die we willen.
Indien de klant niet aan de wil voldoet, onverminderd onze overige rechten, die de klant aan ons om welke reden dan ook verschuldigd is door ons op grond van artikel 2 lid 1 van deze voorwaarden, onmiddellijk opeisbaar en hebben wij recht op de verdere uitvoering van elke overeenkomst om onmiddellijk op te schorten.

Artikel 7 – Retentierisico

Alle door Cliënt geleverde goederen blijven het eigendom van C-Device of haar (aan) leveranciers tot alle relevante bedragen waarvoor Opdrachtgever op grond van de geleverde of nog te verrichten of uit te voeren overeenkomst verschuldigd is en de bedragen als bedoeld in artikel 2, paragraaf 5 en 6, inclusief rente en kosten van verzameling, compleet met C-Device.
Het risico van verlies of beschadiging van de goederen door C-Device / wordt aan de klant geleverd, gaat naar de Cliënt op het moment dat deze in het feitelijke bezit van de Cliënt of van de door Cliënt aangewezen derde (bijvoorbeeld een transportband) is opgenomen. Als is overeengekomen dat C-Device het transport C-Device ook draagt ​​totdat de goederen op bestemming worden gelost.
De goederen en / of diensten zijn geleverd zodra we tegenover de Koper hebben aangetoond dat het geleverde product correct zal functioneren met een test onder normale bedrijfsomstandigheden.
De plaats van levering is van toepassing op onze woonplaats tenzij anders overeengekomen. Als het bedrijf van de klant niet akkoord gaat of kan nemen, of nalaat om informatie of instructies te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen wij de kosten en het risico van de klant bewaren na kennisgeving aan de klant, onverminderd ons recht op een overeenkomst tot ontbinding met behoud van de recht op compensatie.
De klant is verplicht om in artikel 7 lid 1 zaken te doen, zolang het eigendom niet is overgedragen, met de nodige zorgvuldigheid en gelabeld om onze eigendommen te beschermen en volledig tegen brand, ontploffing en waterschade, diefstal, verlies en schade om ervoor te zorgen en verstrek het beleid op verzoek aan ons voor inspectie. Ook is de Klant op andere manieren verplicht om samen te werken met alle redelijke maatregelen, wij om zijn eigendomsrechten op de te nemen goederen te beschermen en wat de klant niet onredelijk belemmert in de normale gang van zaken.
Onze zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen overeenkomstig lid 1 van dit artikel mogen alleen worden verkocht als onderdeel van de normale bedrijfsuitoefening. De klant is niet gerechtigd de goederen te verpanden of een ander recht te vestigen. Alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken, het eerste verzoek van de Cliënt aan ons om op de in art. 3: 239 BW. Hetzelfde geldt voor alle claims die de Klant jegens zijn klanten betreft door te verkopen onder retentie die door ons is geleverd. Dit alles op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 15% van de uitstaande schuld te verhogen met 5% van het openstaande bedrag voor elke dag dat de klant in gebreke blijft, onverminderd ons recht om nakoming te eisen.
Als de klant zijn financiële verplichtingen of zijn verplichtingen zoals uiteengezet in de paragrafen 6, 7 en 8 van dit artikel niet nakomt of we goede grond hebben te vrezen dat de klant zal falen, hebben we het recht om de geleverde goederen te herstellen zonder toestemming van de klant. opdrachtgever of de rechtbank onder bewaring van waar zij zich bevinden, onverminderd onze andere rechten jegens de cliënt. De klant is verplicht om mee te werken op straffe van een boete van 10% van het gefactureerde bedrag voor elke dag dat de klant faalt. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden

Artikel 8 – Levering, tijd, vertraging en overschrijding

Wij zijn gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij de deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
Als we met de Klant de levering op de bestemming hebben afgesproken, zijn die verzendings- of transportkosten en risico van de Klant naar de door de Klant gespecificeerde bestemming, op voorwaarde dat deze plaats met regelmatig vervoer redelijk toegankelijk is. Voor zover de plaats en de plaats waar de installatie zal plaatsvinden niet toegankelijk is via het gebruikelijke vervoermiddel, hebben wij de juiste koper om de daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.
De levering tegen de overeengekomen prijs neemt exclusieve inzet / installatie, tenzij anders overeengekomen.
De opgegeven levering / inzet / installatietijd is geen deadline, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De levering / implementatie / installatieperiode begint nadat we de opdracht hebben geaccepteerd, volledige informatie over de implementatie hebben ontvangen en we betalen wat op het ontvangen contract verschuldigd is.
Bij het inzetten / installeren van de Client zal de nodige assistentie worden verleend om de taak naar behoren te kunnen uitvoeren.
Indien de uitvoering / het systeem, door tussenkomst van de Klant mogelijk geen tijd heeft om plaats te vinden, worden de bepalingen van Art. 6 applicatie alsof de implementatie / installatie op de afgesproken deadline voltooid is. Desalniettemin moeten we binnen een nader overeen te komen termijn blijven tussen de partijen om de geleverde goederen te implementeren / installeren.
Zodra wij kennis hebben van feiten en / of omstandigheden die op of binnen de aangegeven levering / inzet / installatietijd onmogelijk maken, stellen wij de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hier in kennis voor.

Artikel 9 – Participatiecliënt

De Klant zal tijdig alle medewerking, gegevens en informatie aan ons verstrekken die wij nodig of gepast achten om de opgedragen werkzaamheden of leveringen uit te voeren.
Indien is overeengekomen dat de Klant ons apparatuur, materialen, informatiedragers en / of gegevens op gegevensdragers zal verstrekken, voldoen zij aan specificaties, die wij aan de Klant ter beschikking stellen.

 

Artikel 10 – Klachten, garantie en aansprakelijkheid

De klant is verplicht om de goederen, de diensten van gevestigd werk onmiddellijk na levering te inspecteren. Klachten betreffende zichtbare gebreken moeten binnen twee dagen na levering van de goederen of aanvaarding van de diensten schriftelijk worden ingediend, gedurende welke periode enige vordering vervalt met betrekking tot dergelijke gebreken.
Klachten met betrekking tot gebreken of tekortkomingen, die niet zichtbaar zijn bij aflevering en op de kwaliteit van geleverde goederen of diensten, moeten binnen acht dagen nadat de Cliënt het gebrek ontdekt heeft of had kunnen ontdekken, maar uiterlijk binnen zes maanden na de factuurdatum schriftelijk aan ons voorgelegd, bij het overschrijden van enige tijd een claim met betrekking tot het aflopen van gebreken.
De eiser moet ons de mogelijkheid bieden om de klacht te verifiëren, bij gebreke waarvan de klacht als niet ingediend wordt beschouwd.
Lichte commercieel erkende, aanvaardbare of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, prestaties, afdruksnelheid, capaciteit van de harde schijf, gebruiker enz. Kunnen geen reden voor klacht zijn.
Tenzij anders is overeengekomen, zijn wij onderworpen aan de volgende bepalingen van de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen en de door ons uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte constructies. Met betrekking tot wat wij hebben geleverd, heeft een derde onze garantie en strekt niet verder dan de vraag van de aan ons verstrekte garantie van derden. Wij zullen dat alles of de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van ons wordt verlangd om de hoogst mogelijke schadevergoeding te verkrijgen van de derde partij die in een bepaald geval is betrokken.
De bovengenoemde garantie houdt in dat we alle goederen of onderdelen, onbruikbaar materiaal of vakmanschap binnen een periode van zes maanden na levering / installatie, gratis reparatie of herlevering vinden, of de klant crediteren voor het verlies tot een maximum van de factuur van het defect item.
Gedragen bij reparaties en onderhoud bieden wij een garantie van drie maanden. De garantie dekt de volledige kosten van het dragen van een nieuwe reparatie binnen de normale werkuren. In overeenstemming met de bepalingen van de leden 17 en 18. is aansprakelijkheid voor schade voor de Klant tijdens de uitvoering van deze operaties, in welke vorm dan ook, uitgesloten.

Als de klant het heeft afgeleverd in een andere dan de oorspronkelijke bestemming, moeten ze ons de extra kosten die we daarmee hebben gemaakt bij het repareren van de defecten compenseren.
Moet verschijnen na een door ons onderzoek vastgesteld dat de oorzaak van de vorige paragraaf zich bevindt in de onvolkomenhedencomputer of anderszins door de Klant, zal de Cliënt ons alle onkosten vergoeden die we hebben gemaakt met betrekking tot het onderzoek.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garanderen wij niet dat de geleverde goederen, uitgevoerde diensten en uitgevoerde werken voor een bepaald doel en / of onder enige omstandigheden geschikt zijn. Evenmin garanderen wij de bruikbaarheid van de geleverde software en hardware als de software of hardware van de klant niet door ons geleverde software / hardware wordt geleverd. Informatie en verklaringen met betrekking tot resultaten en / of verwachte prestaties van de geleverde goederen of diensten en / of gebruiksaanbevelingen zijn niet bindend en binden ons niet.
Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van verplichte verzekeringsregels. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor (on) bekwaamheid van de Klant om de geleverde apparatuur op de locatie van de klant te verbinden.
Retournering van de geleverde goederen kan alleen plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming. Demontage en montage van het bedrijf door ons, maar in opdracht van de klant.
In alle gevallen waarin er een beroep op wordt gedaan om te garanderen dat de Klant op verzoek van ons de afleveringsbon aan ons zal bespreken, ten minste tot tevredenheid van onze show wanneer de levering heeft plaatsgevonden.
De vordering vervalt indien de Klant zelf wijzigingen aanbrengt in (een) (de) reparatie (s) aan het geleverde product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, het verstrekt voor andere dan normale (bedrijfs) doeleinden, mits onoordeelkundig behandeld , gebruikt of onderhouden, we hebben ons in de tijd uitgedrukt, we kunnen ons niet verenigen met door de cliënt voorgeschreven materiaalkeuze en / of proces, de gebreken zijn het gevolg van gebrekkig materiaal door opdrachtgever ter beschikking gesteld, de gebreken zijn veroorzaakt door extern geweld verwering, schuring, chemische, elektronische invloeden, sommige buiten de controle van onze oorzaken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
In garantieaanspraken heeft de klant alleen het recht om de betaling van het onderpand te schorsen tot het openstaande bedrag.
Juridische acties met betrekking tot reclame of garantie moeten binnen een jaar na tijdige herstel of boete van verbeurdverklaring voor de rechter worden gebracht.
Behalve vorderingen tot betaling van schadevergoeding op basis van dwingende bepalingen, behalve in gevallen van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door ons, behalve in zoverre dat de verzekering van onze dekking biedt en betaalt, onder voorbehoud van de vervulling van de bovenstaande garantie als enige en volledige schadevergoeding in het geval aansprakelijkheid van ons.
Indien de bepalingen van het vorige lid geacht worden verband te houden met de feiten van de zaak die door de rechtbank als onredelijk bezwarend worden beschouwd of die in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, dan is onze aansprakelijkheid voor schade in elk geval beperkt tot directe schade en is tot een bedrag gelijk aan de netto factuurprijs van het defecte onderdeel heeft de schade met een maximum van € 10.000, – veroorzaakt.
De aansprakelijkheid voor activiteiten namens de klant, die we hebben toevertrouwd aan een derde partij, is beperkt voor zover de derde partij ons effectief vrijwaart. Wij zullen dat alles of de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van ons wordt verlangd om de hoogst mogelijke schadevergoeding te verkrijgen van de derde partij die in een bepaald geval is betrokken.
Verdere aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, inclusief schade, overliggeld, schade is uitgesloten aan roerende of onroerende zaken aan personen of dieren en dus zowel aan de klant als aan derden.
De klant zal ons vrijwaren tegen claims van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling door de klant aan ons. De klant zal ons en onze werknemers ook door derden vrijwaren voor schade veroorzaakt door het gebruik van onze diensten en producten. Deze bepaling, behalve als de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van ons, of als de claim gebaseerd is op dwingend recht en we onze aansprakelijkheid in het geheel niet juridisch kunnen afdwingen.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid / vertrouwelijkheid van gegevens

De partijen gedragen zich tegenover elke vereiste openbaarmaking met betrekking tot alle informatie die zij van elkaar ontvangen, tenzij een wettelijke plicht om informatie te verstrekken die opdrachten en / of gegevens bevat. Partijen zijn daarom niet toegestaan ​​zonder op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en / of gegevens met betrekking tot de andere partij (doen) openbaar te maken of een derde voorafgaande uitdrukkelijke toestemming te geven. Informatie en gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd als deze door een van de partijen als zodanig zijn aangemerkt.

Artikel 12 – Verbeurdverklaring / meteen

Het niet op enig moment nakomen van enige bepaling in deze Overeenkomst om op enigerlei wijze af te dwingen, beïnvloedt zijn recht op nog steeds volledige nakoming door Klant te verzoeken. Het door ons liegen in strijd met een verplichting van de Cliënt betekent niet dat afstand wordt gedaan van die verplichting tot het ontstaan ​​van onze rechten.

Artikel 13 – Overmacht

Onverminderd onze verdere rechten hebben wij het recht als wij door overmacht verhinderd zijn om de overeenkomst uit te voeren, levering op te schorten totdat de overmacht ophoudt te bestaan, of de overeenkomst, indien nog niet uitgevoerd zonder enige rechterlijke tussenkomst om geheel of deel, zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn.
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan ​​elke omstandigheid buiten onze macht, ook al was het op het moment van het aangaan van de overeenkomst dat de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, waaronder oorlog, (natuur) rampen, blokkades, rellen, stakingen , obstructie door de overheid, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoringen, vertraagde levering door onderleveranciers of andere oorzaken buiten onze macht.

Artikel 14 – Diversen

De klant kan zijn rechten en / of verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met ons overdragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Indien wij één of meerdere overeenkomsten sluiten, is elk van deze (rechts) personen ons hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verplichtingen die hen in de overeenkomst (en) zijn opgelegd met twee of meer natuurlijke en / of wettelijke.
We hebben het recht om – indien nodig, wenselijk wordt – voor een goede uitvoering van het contract voor uitvoering van het contract om anderen in staat te stellen, zullen de kosten voor de klant in rekening worden gebracht volgens de vooraf verstrekte offertes. Indien mogelijk en / of noodzakelijk in dit verband zullen wij overleg plegen met de Cliënt.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

In al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing op de uitsluiting, in voorkomend geval, het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen.
Alle geschillen met betrekking tot of in verband met of voortvloeiend uit de met ons gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend voor de bevoegde rechter in Amsterdam worden gebracht, tenzij we het geschil voor een andere rechtbank met territoriale bevoegdheid zouden kiezen. Indien een zaak tot de absolute competentie van de kantonrechter behoort, wordt het geschil uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Artikel 16 – Aanvullende algemene voorwaarden

Als een clausule nietig is in deze algemene voorwaarden of wordt vernietigd, behouden wij ons het recht voor om een ​​nieuwe clausule voor te stellen in plaats van de (veel) nietige clausule en de voorwaarden dienovereenkomstig aan te vullen en te wijzigen.

 

C-Device
Dalsteindreef 141
1112XJ Diemen
Netherlands

Tel: 020-2619407
Email: info@c-device.com
Web: www.c-device.com
VAT no .: NL122465751B01